Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (,,Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99,
35/08, 127/19 i 151/22), te čl. 14. i 15. Statuta Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja
(,,Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja br. 2/22), gradonacelnik Grada Grubišnoga Polja dana 1. rujna 2023. raspisuje: JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Cijeli natječaj možete pogledati na ovom linku